اطلاعیه زمان صدور گواهی

 | تاریخ ارسال: 1401/1/21 | 
قابل توجه دانشجویان گرامی:

مدت زمان صدور گواهی های درخواستی به اداره استعدادهای درخشان و المپیادها اعم از: ممتازی، رتبه، بدون آزمون، مشمولیت بنیاد و ... حداقل بین ۳ تا ۵ روز کاری 
و مدت زمان صدور گواهینامه موقت ممتازی، دانشنامه ممتازی و گواهی واحدهای گذرانده حداقل بین ۷ تا ۱۰ روز کاری خواهد بود.
دانشجویان می توانند درخواست خود را به صورت حضوری، تلفنی و یا ایمیل به کارشناسان مربوطه ارسال نمایند.