دستورالعمل های چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته

 | تاریخ ارسال: 1399/4/2 | 
 
دستورالعمل های تحصیل همزمان در دو رشته برای دانشجویان واجد شرایط دو رشته ای ورودی های ماقبل ۱۴۰۰ و ورودی های ۱۴۰۰ به بعد
متفاوت است، لطفا دستورالعمل های مربوط به ورودی رشته دوم کارشناسی خود را مطالعه فرمایید.