اساتید مشاور دانشجویان ممتاز

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
نام اساتید مشاور ممتاز دانشکده پست الکترونیکی شماره تماس
دکتر مهدی خاکیان قمی مهندسی انرژی و فیزیک khakianaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۲۳۵
دکتر علیرضا مفیدی ریاضی و علوم کامپیوتر mofidiaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۵۱۵
دکتر داود ایران شاهی مهندسی شیمی iranshahiaut.ac.ir ۶۴۵۴۳۱۸۹
دکتر حامد نفیسی مهندسی برق nafisiaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۸۱۱
دکتر پیام طهرانی مهندسی عمران و محیط زیست payam.tehraniaut.ac.ir ۶۴۵۴۳۰۸۰
دکتر محسن شیخ سجّادیه مهندسی صنایع و سیستم­های مدیریت sajadiehaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۳۱۲
دکتر حامد غفاری راد مهندسی مکانیک Ghafariradaut.ac.ir ۶۴۵۴۳۴۲۲
دکتر امیررضا آزادمهر مهندسی معدن a_azadmehraut.ac.ir ۶۴۵۴۲۹۱۵
دکتر علی فرزادی مهندسی مواد و متالورژی farzadiaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۹۲۸
دکتر مریم یوسف زاده مهندسی نساجی yousefzadehaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۶۷۷
دکتر علی مددی مهندسی هوافضا Ali.madadiaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۶۳۲
دکتر حسن قاسمی مهندسی دریا gasemiaut.ac.ir ۶۴۵۴۳۱۱۲
دکتر مریم امیرمزلقانی مهندسی کامپیوتر mazlaghaniaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۷۰۴
دکتر سعیده گرجی مهندسی پلیمر s.gorjiaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۴۳۱
دکتر الهه جویبار مهندسی پزشکی elaheh.jooybaraut.ac.ir ۶۴۵۴۲۳۶۶
دکتر محمدرضا خرسند موقر مهندسی نفت m.khorsandaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۱۳۳
دکتر زاهد احمدی شیمی zahmadiaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۷۷۷
دکتر محمّدرضا محدث مجتهدی دوره بین الملل mojtahedaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۶۲۹