اساتید مشاور دانشجویان المپیادی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
دانشکده نام اساتید مشاور المپیاد پست الکترونیکی شماره تماس
مهندسی انرژی و فیزیک دکتر مهدی خاکیان قمی khakian aut.ac.ir ۶۴۵۴۵۲۳۵
ریاضی و علوم کامپیوتر دکتر امید نقشینه ارجمند naghshinehaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۶۷۳
مهندسی شیمی دکتر لیلا زرگرزاده zargarzadehaut.ac.ir ۶۴۵۴۳۱۶۲
مهندسی برق دکتر محسن معزی moezziaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۵۵۷
مهندسی عمران و محیط زیست دکتر لیلا حاج نجفی
مهندسی صنایع دکتر پویا حسین‌پور p.hoseinpouraut.ac.ir ۶۴۵۴۵۳۹۶
مهندسی مکانیک دکتر محمد کمیجانی   m.komijaniaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۶۵۳
مهندسی مواد و متالورژی دکتر علی فرزادی farzadiaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۹۲۸
مهندسی کامپیوتر دکتر احسان ناظر فرد nazerfardaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۷۰۷
مهندسی پزشکی