معرفی اداره

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
اداره استعدادهای درخشان و المپیادها بمنظور شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای درخشان تشکیل شد و نظارت و پیگیری در اجرای بخشنامه ها و آیین نامه ها، تدوین دستورالعمل های اجرایی و اجرای مصوبات شورای ممتاز استعدادهای درخشان دانشگاه از وظایف این اداره می باشد. آیین نامه های تعریف دانشجوی ممتاز؛ تسهیلات رفاهی، آموزشی و پژوهشی؛ تحصیل همزمان در دورشته؛ اخذ 20 واحد اضافی؛ پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جزو آیین نامه های مصوب استعدادهای درخشان دانشگاه می باشد.