فرم تأیید استاد راهنما به منظور استفاده دانشجو از تسهیلات دانشجویان ممتاز (دریافت اعتبار انجام پایان نامه کارشناسی ارشد)

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
 

**لطفا فرم درخواست دانشجو و تأیید استاد راهنما (موجود در پیوست)، اصل فاکتور هزینه های مرتبط و فرم پیشنهاد پروژه تحصیلات تکمیلی به اداره استعدادهای درخشان و المپیادها تحویل داده شود.**