فرم تأیید استاد راهنما به منظور استفاده دانشجو از تسهیلات دانشجویان ممتاز (حمایت از شرکت در کنفرانس ها)

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
 
**لطفا فرم درخواست دانشجو و تأیید استاد راهنما (موجود در پیوست)، اصل فاکتور هزینه های مرتبط به اداره استعدادهای درخشان و المپیادها تحویل داده شود.**