دستورالعمل مشوق دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد پردیس خودگردان(تهران، کیش)و دکتری پردیس خودگردان و نوبت دوم

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 

 لطفا در صورت داشتن شرایط مندرج در دستورالعمل ، فرم های مربوطه به دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس خودگردان (تهران، کیش) و دکتری نوبت دوم را از قسمت فرمها دانلود فرمایید و به این اداره تحویل دهید.