اطلاعیه مهم درخصوص صدور گواهی بدون آزمون

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 

طبق مصوبات شورای ممتاز گواهی پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری تنها به پذیرفته شدگانی داده می شود که از پدیرش بدون آزمون خود استفاده کرده و در این دانشگاه شاغل به تحصیل شده اند.