برگزیدگان رتبه های بیستمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۴

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ بیستمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۴
۱ محمد طالبی کلاله مهندسی عمران مهندسی عمران ۲
۲ بنیامین قوجق مهندسی برق مهندسی برق ۲
۳ محمد یعقوبی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۳
۴ محمد رضا  مافی مهندسی مکانیک علوم اقتصادی ۳
۵ سید محسن میرزایی دورکی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۴
۶ صالح غلام زاده مهندسی عمران مهندسی عمران ۶
۷ شیرین حاجی زاده امین شیرازی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۷
۸ وحید رجبی کندلجی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۸
۹ سعید یوسفی مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۰
۱۰ سید علیرضا ملک مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۱۰
۱۱ احمد  اسدی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۲
۱۲ یوسف  نیک روش کازرونی مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۳
۱۳ محمد سیفی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۳
۱۴ امیر حسین آقا سید میرزا بزرگ مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۴
۱۵ رویا برزگر مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۱۵
۱۶ مرتضی  سالارکیا مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۹
۱۷ امیرمحمد ده پرور مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۱۹