برگزیدگان رتبه های بیست و یکمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۵

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ بیست و یکمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۵
۱ علی ارجمندی نژاد مهندسی برق مهندسی برق ۱
۲ محمد رفیعی جوزم مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱
۳ نسترن مرادزاده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱
۴ مهدی  شمسی مهندسی برق مهندسی برق ۲
۵ مهیار  حسنی ریاضی ریاضی ۳
۶ مصطفی رمضانی ورزنه مهندسی برق مهندسی برق ۴
۷ نیما سرمدی مهندسی عمران مهندسی عمران ۵
۸ سیمین فر سماکوش مهندسی برق مهندسی برق ۶
۹ مهدیس فرشی تقوی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۶
۱۰ هادی مکاری زاده مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۷
۱۱ حجت کاوه مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۹
۱۲ رضا محققی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۰
۱۳ علی اسد تبادکان مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۰
۱۴ پرهام الوانی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۰
۱۵ ماهان موذنی ریاضی ریاضی ۱۲
۱۶ امین نیک روش راوری مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۶
۱۷ علیرضا محمدزاده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۷
۱۸ سجاد  مزرعه خطیری مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۷
۱۹ علی مرتضوی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۹
۲۰ پیام مهدی پور آراسته مهندسی برق مهندسی برق ۲۰