برگزیدگان رتبه های بیست و دومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۶

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ بیست ودومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۶
۱ سید مهدی آسید علی مهندسی برق مهندسی برق ۱
۲ سید سعید حسینی ورزنده مهندسی عمران مهندسی عمران ۱
۳ مصطفی رمضانی ورزنه مهندسی برق مهندسی برق ۲
۴ مهران سعدآبادی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۲
۵ نسترن  مرادزاده فرید مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۳
۶ مهدیس تقوی فرشی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۳
۷ سجاد  دهقانی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۴
۸ ابوالفضل چمن مطلق فیزیک فیزیک ۴
۹ سید فرزاد موسوی مهندسی برق مهندسی برق ۵
۱۰ امین  دانشگر مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۷
۱۱ خشایار غراب مهندسی عمران مهندسی عمران ۷
۱۲ هادی  مکاری زاده مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۸
۱۳ پویا  مبارکی مهندسی برق مهندسی برق ۹
۱۴ سروش  مطهری مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۹
۱۵ امیر محمد نژاد محمد فیزیک فیزیک ۱۰
۱۶ حسین  سرور امینی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۱۰
۱۷ یلدا اصلانی داراندیش مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۳
۱۸ پویا  شاد مقدم مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۳
۱۹ کسری  صحت مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۴
۲۰ مسعود قاسمی مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۵
۲۱ علی اسد تبادکان مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۶
۲۲ محمدمبین نیک خصال فیزیک فیزیک ۱۸
۲۳ مهرداد فرضی مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۹
۲۴ آرش مشهدی علیپور مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۲۲
۲۵ امیرحسین  قزلباش مهندسی عمران مهندسی عمران ۲۹
۲۶ امیرحسین  ابراهیمی پور مهندسی عمران مهندسی عمران ۴۰