برگزیدگان رتبه های بیست و سومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ بیست و سومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۷
۱ امیرحسین بهشتی قادری مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۲
۲ ایمان مسروری مهندسی برق مهندسی برق ۳
۳ علیرضا مردانه مهندسی صنایع مهندسی صنایع ۳
۴ اسماعیل نادری بنی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۴
۵ مهسا معیاری مهندسی صنایع مهندسی صنایع ۴
۶ صادق محمدی حسین آبادی مهندسی برق مهندسی برق ۵
۷ پویا کریمیان دهقی مهندسی صنایع مهندسی صنایع ۵
۸ پویا مبارکی مهندسی برق مهندسی برق ۶
۹ وحید شاهوردی ریاضی ریاضی ۶
۱۰ امیرمحمد کریمی مهندسی برق مهندسی برق ۷
۱۱ ابوالفضل چمن مطلق فیزیک فیزیک ۸
۱۲ فاطمه ارفعی زرندی ریاضی ریاضی ۸
۱۳ محمدحسین حاجی ملا علی ترک مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۹
۱۴ امیرمحمد اوحدی ریاضی ریاضی ۹
۱۵ سیدامیرحسین سجادی مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد و متالورژی ۹
۱۶ علیرضا آزادنیا مهندسی صنایع مهندسی صنایع ۱۳
۱۷ امیرحسین عسگری مهندسی عمران مهندسی عمران ۱۳
۱۸ محسن فخارزاده مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۱۴
۱۹ سبا امین الرعایا فیزیک فیزیک ۱۵
۲۰ امید کارگر نوین مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۵
۲۱ سید عماد رضائی طالشی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۶
۲۲ علی شهبازی ایلخچی مهندسی عمران مهندسی عمران ۲۸
۲۳ فرید صفی صمغ آبادی مهندسی عمران مهندسی عمران ۲۸
۲۴ سارا گلباباپور مهندسی عمران مهندسی عمران ۳۰
۲۵ محمدرضا شیراز وطن مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۳۵
۲۶ یاسمن داوری کیا مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۴۰
۲۷ رکسانا ثقفیان مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۴۳
۲۸ زهرا احمدیان مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۴۴