برگزیدگان رتبه های بیست و چهارمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
رشته قبولی در المپیاد
رتبه
برگزیدگان رتبه های ۲۰-۱ بیست و چهارمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۸
۱ سپهر خادمی شریف آباد  مهندسی برق مهندسی برق ۲
۲ حامد  ناظمی هرندی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۳
۳ پویا  تجاسب مهندسی صنایع مهندسی صنایع ۳
۴ علی  خان زمانی محمدی مهندسی برق مهندسی برق ۴
۵ وحید  شاهوردی ریاضی ریاضی ۵
۶ علی  توحیدی نیا مهندسی پزشکی سیستم های بنیادی و مهندسی بافت ۵
۷ نازنین  میرحسینی مهندسی برق مهندسی برق ۶
۸ سیاوش  بزرگ چمی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۶
۹ احمد رضا  خزایی پول ریاضی ریاضی ۷
۱۰ اسماعیل  نادری بنی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۷
۱۱ امین  حکیمی مهندسی برق مهندسی برق ۸
۱۲ مجید  آزادی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۸
۱۳ نیما  ذاکری مهندسی پزشکی سیستم های بنیادی و مهندسی بافت ۸
۱۴ نیرومند  جسیمی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۹
۱۵ امیر  خدائیان کریم ریاضی ریاضی ۱۱
۱۶ امیرحسین  بهشتی قادی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۱
۱۷ امیررضا  مهدی زاده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک ۱۲
۱۸ علیرضا  بابایی مهندسی مواد مهندسی مواد ۱۲
۱۹ علیرضا  مسائلی ریاضی ریاضی ۱۳
۲۰ مهدی  حق شناس ریاضی ریاضی ۱۴
۲۱ شهریار زهتابی مهندسی برق مهندسی برق ۱۴
۲۲ محمد  انصاری صیقلانی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر ۱۴
۲۳ امیرحسین کریمی رهنما مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۱۵
۲۴ نیما  رضوی مهندسی مواد مهندسی مواد ۱۵
۲۵ بهاره  خیل نژاد مهندسی پزشکی سیستم های بنیادی و مهندسی بافت ۱۵
۲۶ زهرا  محمدی ریاضی ریاضی ۱۶
۲۷ علی شاهرودی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ۱۶
۲۸ سیده فاطمه  ارفعی ریاضی ریاضی ۱۷
۲۹ آذین  رشیدی احمدی مهندسی پزشکی سیستم های بنیادی و مهندسی بافت ۱۷
۳۰ رضا یوسف پور سادات محله مهندسی صنایع مهندسی صنایع ۱۷
۳۱ کیوان  جلوداری مهندسی پزشکی سیستم های بنیادی و مهندسی بافت ۲۱
۳۲ ابوالفضل چنگیزی ریاضی ریاضی ۲۲
۳۳ سید مصطفی صانعی مهندسی عمران مهندسی عمران ۲۴
۳۴ فاطمه  امجد مهندسی پزشکی سیستم های بنیادی و مهندسی بافت ۲۵
۳۵ حانیه  رضایی فر مهندسی پزشکی سیستم های بنیادی و مهندسی بافت ۲۸
۳۶ هومن  محمودی مقدم مهندسی پزشکی سیستم های بنیادی و مهندسی بافت ۳۱
۳۷ محمد حسین  حیدری مهندسی عمران مهندسی عمران ۳۷
۳۸ سینا  عاشوری شرفشاده مهندسی پزشکی سیستم های بنیادی و مهندسی بافت ۵۲