با عنایت به اتمام نیسمال دوم سال تحصیلی جاری و موج دوم شیوع بیماری کرونا در جامعه و ضرورت اقدامات بهداشتی و مراقبتی ...
۱۳۹۹/۵/۱