اطلاعیه مهم درخصوص صدور گواهی بدون آزمون

طبق مصوبات شورای ممتاز گواهی پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری تنها به پذیرفته شدگانی داده می شود که از پدیرش بدون آزمون خود استفاده کرده و در این دانشگاه شاغل به تحصیل شده اند.


 
 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 |