بایگانی بخش دکتری

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ -

نحوه اعلام دعوت به مصاحبه متقاضیان دکتری بدون آزمون سال ۱۴۰۲

قابل توجه واجدین شرایط دکتری بدون آزمون سال ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر