اداره استعدادهای درخشان- اساتید مشاور دانشجویان ممتاز
اساتید مشاور دانشجویان ممتاز دانشکده ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
نام اساتید مشاور ممتاز دانشکده پست الکترونیکی شماره تماس
دکتر مهدی خاکیان قمی مهندسی انرژی و فیزیک khakianaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۲۳۵
دکتر محمد علی ریاضی و علوم کامپیوتر
دکتر لیلا زرگرزاده مهندسی شیمی zargarzadehaut.ac.ir
۶۴۵۴۳۱۶۲
دکتر هاجر عطریانفر مهندسی برق atrianfaraut.ac.ir ۶۴۵۴۵۵۵۴
دکتر لیلا حاج نجفی مهندسی عمران و محیط زیست
دکتر محسن شیخ سجّادیه مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت sajadiehaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۳۱۲
دکتر محمد کمیجانی مهندسی مکانیک m.komijaniaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۶۵۳
دکتر امیررضا آزادمهر مهندسی معدن a_azadmehraut.ac.ir ۶۴۵۴۲۹۱۵
دکتر علی فرزادی مهندسی مواد و متالورژی farzadiaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۹۲۸
دکتر نازنین اعزاز شهابی مهندسی نساجی ezazshahabiaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۶۰۸
دکتر علی مددی مهندسی هوافضا Ali.madadiaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۶۳۲
دکتر پرویز قدیمی مهندسی دریا pghadimiaut.ac.ir ۶۴۵۴۳۱۱۷
دکتر مریم امیرمزلقانی مهندسی کامپیوتر mazlaghaniaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۷۰۴
دکتر حسین یحیائی مهندسی پلیمر yahyaeiaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۴۶۵
مهندسی پزشکی
دکتر محمدرضا خرسند موقر مهندسی نفت m.khorsandaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۱۳۳
دکتر زاهد احمدی شیمی zahmadiaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۷۷۷
دکتر محمّدرضا محدث مجتهدی دوره بین‌الملل mojtahedaut.ac.ir ۶۴۵۴۲۶۲۹
دکتر علیرضا شیخ مدیریت، علم و فناوری a.sheikhaut.ac.ir ۶۴۵۴۵۸۳۷
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find-27.5319.4029.fa.html
برگشت به اصل مطلب