اداره استعدادهای درخشان- کارشناسی ارشد
فرم تأیید استاد راهنما به منظور استفاده دانشجو از تسهیلات دانشجویان ممتاز (دریافت اعتبار انجام پایان نامه کارشناسی ارشد)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
 

**لطفا فرم درخواست دانشجو و تأیید استاد راهنما (موجود در پیوست)، اصل فاکتور هزینه های مرتبط و فرم پیشنهاد پروژه تحصیلات تکمیلی به اداره استعدادهای درخشان و المپیادها تحویل داده شود.**
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.3271.4032.fa
برگشت به اصل مطلب