اداره استعدادهای درخشان- کارشناسی ارشد
فرم تأیید استاد راهنما به منظور استفاده دانشجو از تسهیلات دانشجویان ممتاز (حمایت از شرکت در کنفرانس ها)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
 
**لطفا فرم درخواست دانشجو و تأیید استاد راهنما (موجود در پیوست)، اصل فاکتور هزینه های مرتبط به اداره استعدادهای درخشان و المپیادها تحویل داده شود.**
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.3271.4035.fa
برگشت به اصل مطلب