اداره استعدادهای درخشان- کارشناسی ارشد
فرم های مشوق های دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس خودگردان (تهران، کیش)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
 
 
**دانشجویان متقاضی استفاده از مشوق های بدو ورود بایستی علاوه بر فرم پیوست، کپی کارنامه و مدرک تحصیلی کارشناسی خود را نیز به اداره استعدادهای درخشان و المپیادها تحویل دهند.**

**دانشجویان متقاضی استفاده از مشوق های نیمسال اوّل، دوّم، سوّم و چهارم بایستی علاوه بر فرم پیوست، در صورت دارا بودن مقاله٬ صفحه اوّل مقاله و نامه پذیرش آن با تایید استاد راهنما و امتیازدهی استاد مشاور ممتاز رشته مربوطه(اسامی اساتید دانشجویان ممتاز در این سایت موجود است) را به اداره استعدادهای درخشان و المپیادها تحویل دهند.**


 
نشانی مطلب در وبگاه اداره استعدادهای درخشان:
http://aut.ac.ir/find.php?item=27.3271.4038.fa
برگشت به اصل مطلب